นอกจากการกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้กู้สามารถกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆอย่างไรบ้าง ?
  นอกจากการกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย อันได้แก่ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือซื้ออาคารชุดแล้ว ผู้กู้สามารถขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆอีกหลายประการ ได้แก่

1) เพื่อซื้อที่ดินเปล่า เพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนในอนาคต
2) เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
3) เพื่อต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารของตน
4) เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัย
5) เพื่อไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

โดยทั่วไป สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่สถาบันการเงินต่างๆ
ปล่อยให้กับผู้กู้รายย่อยมักจะครอบคลุมสินเชื่อต่างๆ ดังกล่าวมานี้
   
   
   
Copyright © 2007 by Real Estate Information Center. All right reserved.
Contact webmaster for more information webmaster@clickthaihome.com