ClickThaiHome บริการข้อมูล
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ห่างกัน 1-2% มีความหมายมากน้อยเพียงใด ?
 

ในปัจจุบัน เงินกู้ที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินต่างๆจะแตกต่างกัน โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีตั้งแต่ 4.50-5.25% และอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี ประมาณ 3.50-3.75% ประเด็นคำถามมีว่าอัตราดอกเบี้ยห่างกันเพียง 1-2% จะมีความหมายหรือไม่ จะช่วยให้ ผู้กู้ประหยัดเงินได้มากน้อยเพียงใด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นับว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อเงินงวดหรือค่าผ่อนชำระต่อเดือนอย่างมาก

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ห่างกันเพียง 1-2% ก็นับว่ามีความหมายมากทีเดียว เพราะจะทำให้ผู้ผ่อนมีภาระเพิ่มขึ้น หรือเบาแรงค่าผ่อนชำระได้ไม่ใช่น้อย การหาสินเชื่อหรือแหล่งเงินกู้ ผู้กู้จึงควรจะต้องหาจากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุดเพื่อ ประหยัดค่าผ่อนชำระ เว้นแต่ผู้กู้จะเห็นว่าเงินงวดที่แตกต่างกันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับควาสะดวกหรือความพอใจจากการได้รับบริการ ที่ดีด้านอื่นๆของธนาคาร อย่างไรก็ตาม นอกจากดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้ว ผู้กู้ต้องดูค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการกู้ เช่น ค่าธรรมเนียมการประเมิน ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ เป็นต้น