ClickThaiHome บริการข้อมูล
<% if (rs.eof) then %>
  หลักฐานที่จะต้องนำไปให้ธนาคารในการกู้เงินมีอะไรบ้าง ?
 

ในการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน หรืออาคารชุด สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้ขอกู้ จะต้องนำหลักฐานต่างๆต่อไปนี้ โดยครบถ้วน

ได้แก่

1) หลักฐานประจำตัว ได้แก

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัว
 • ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 • 2) หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ ได้แก่

  ก. ผู้มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง
 • สมุดบัญชีงินฝากธนาคาร
 • ข. ผู้มีอาชีพอิสระ

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ
 • 3) หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
 • แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 • ถ้าเป็นการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด รายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง
 • 4) หลักฐานอื่นๆ

 • กรณีขอกู้เพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร ต้องมี
 • แบบก่อสร้างอาคาร
 • หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
 • หนังสือสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ต้องมี
          - สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม
          - statement การผ่อนชำระค่างวด ใน 6 เดือนสุดท้าย
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมด้วย
 • โดยปกติ ผู้ขอกู้จะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆดังกล่าว โดยครบถ้วนในวันยื่นกู้หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รับเรื่อง หรืออาจรับเรื่องไว้และให้ผู้ขอกู้นำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขอกู้ควรจะนำมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน เพื่อจะไม่ทำให้การวิเคราะห์และอนุมัติกู้ล่าช้าออกไป