ClickThaiHome บริการข้อมูล
  การกู้ซื้อบ้านจะทำไปพร้อมกับการประกันชีวิตที่ธนาคารเสนอให้ด้วย ดีหรือไม่ ?
 

เมื่อผู้กู้ไปยืนกู้ที่สถาบันการเงินบางแห่ง อาจจะได้รับคำถามหรือข้อเสนอว่าจะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองบ้านด้วยหรือไม่ ซึ่งทำให้ผู้กู้เงินสงสัยว่าประกันชีวิตนี้เป็นอย่างไรกัน และตนเองควรจะทำดีหรือไม่


ในปัจจุบัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ได้จัดให้มีบริการประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัยขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือคือผู้ที่ทำประกัน จะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพในช่วงเวลาที่เอาประกัน บริษัทผู้ประกัน จะจ่ายเงินกู้ในส่วนที่เหลือให้กับธนาคารแทนผู้กู้ทำให้กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้กู้หรือทายาททันที
สำหรับเบี้ยประกัน จะมากหรือน้อย ขึ้นกับวงเงินกู้ ระยะเวลาที่กู้ และอายุของผู้กู้ ตัวอย่างเช่น บริการประกันชีวิต "คุ้มนิรันดร์"ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หากผู้กู้อายุ 30 ปี กู้เงิน 300,000 บาท ระยะเวลา 15 ปี เบี้ยประกันเป็นเงิน 9,282 บาทแต่ถ้ากู้นาน 20 ปี เบี้ยประกันจะเป็นเงิน 12,933 บาท เบี้ยประกันนี้ ทางธนาคารจะให้กู้เพิ่ม โดยรวมกับเงินกู้เดิมและให้ลูกค้าผ่อนชำระคืนรวมกับเงินงวดเป็นรายเดือน ซึ่งทำให้ลูกค้ามีภาระจ่ายเงินเพิ่มขึ้นต่อเดือนไม่มากนัก เช่นตัวอย่างข้างต้น จะชำระเพิ่มเพียงเดือนละ 51-53 บาท

เท่านั้นอนึ่งหากผู้กู้เลือกระยะเวลาประกันตั้งแต่10ปีขึ้นไปเบี้ยประกันสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฏหมายทั้งนี้

ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท


ประเด็นคือ น่าทำประกันประเภทนี้หรือไม่ เรื่องนี้ ถือเป็นดุลพินิจของผู้กู้โดยตรงในเรื่องของความพอใจที่จะเสี่ยง หรือไม่เสี่ยงหากผู้กู้มีความรู้สึกมั่นใจว่าตนเองมีสุขภาพดี และโอกาสเสี่ยงในชีวิตมีน้อยมากหรือไม่กลัวว่าหากตนเองเสียชีวิต จะเป็นภาระแก่ครอบครัวในการผ่อนหนี้ต่อไป และตนไม่ต้องการจะมีภาระในการจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม

หากคิดอย่างนี้ ก็ไม่ต้องทำ แต่หากผู้กู้รู้สึกว่าความตาย หรือการประสบอุบัติเหตุจนทุพพลภาพ อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้ว ครอบครัว หรือทายาท อาจได้รับความเดือดร้อน เพราะรายได้หลักของครอบครัวขึ้นอยู่กับตน เมื่อตนไม่มีรายได้ บ้านอาจถูกยึดบังคับจำนองได้ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท และเพื่อความสบายใจว่าบ้านจะตกเป็นกรรมสิทธิของครอบครัว อย่างแน่นอน ตนก็สมควรจะทำประกันชีวิตประเภทนี้เอาไว้ โดยยอมรับภาระในการจ่ายเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ธนาคารบางแห่งจะกำหนดให้ลูกค้าเงินกู้ที่อยู่อาศัย ต้องทำประกันชีวิตทุกรายแต่ธนาคารส่วนใหญ่ รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถือว่าการประกันชีวิต เป็นบริการพิเศษ ที่ให้ลูกค้าตัดสินใจเองว่าจะทำหรือไม่ ไม่เป็นการบังคับ